Kjøpsbetingelser

SALGSBETINGELSER FOR MARINEPARTSNORGE.NO E-HANDEL


1. Definisjoner, anvendelighet av vilkår og kjøpsobjekt

"Kunde" betyr privatpersoner som firmaer og andre organisasjoner som bestiller produkter gjennom selgerens nettsteder, telefon eller e-post.
Ved ”Kjøper” menes selger om ikke annet er avtalt og opprettholder netthandel.
"Nettsider" refererer til selgerens nettsider der selgeren opprettholder sin netthandel.

Selgeren selger sine varer til ("Kunder"). Varer til kunder under 18 år selges kun under forutsetning av at Kunden har selgers tillatelse til å kjøpe. Det står i vilkårene om kundens returrett, unntatt garanti eller feil, gjelder ikke for bedriftskunder.

2. Ordre

Kunden forplikter seg, i forbindelse med hver bestilling, selgerens kontrakts og salgsbetingelser.

Kunden må alltid i forbindelse med bestilling angi eget navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Bedriftskunder bør angi bedriftens navn samt organisasjonsnummer. En kunde under 18 år bør oppgi tilleggsopplysninger som navn og e-postadresse til foresatte som har gitt sitt samtykke.

Kunden mottar en ordrebekreftelse når bestillingen er fullført. Kjøpet er gjeldende når selger har bekreftet bestillingen.

3. Priser

Varenes priser inneholder merverdiavgift, men ikke leveringskostnader. Leveringskostnader tilkommer de priser som opplyses om i prislisten.

Før bekreftelse av bestillingen velger Kunden leveringsmåte på bestillingsblanketten. Når leveringsmåten er valgt, får du opp leveringskostnad sammen med valgt leveringsmåte, noe Kunden ved bekreftelse av bestillingen godkjenner å betale. Alle priser angis i NOK. Kunden ser varens og leveransens sammenlagte pris før man godkjenner prisen.

De bestilte varer selges i henhold til prisen som gjelder ved tidspunktet for kjøp. Hvis endringer forekommer i bestillingen, gjelder prisen på tidspunktet for endringen.

Produktinformasjon er tilgjengelig på Selgers nettsider. Returnering av en vare på grunn av feil i produktinformasjon er kostnadsfritt og returneringen skal skje innen kort tid fra man oppdager feilen.

I klare tilfeller av prisfeil kan selgeren referere til feil, for eksempel i tilfelle av en klar feil at kunden burde ha skjønt at det er feil.

4. Betalingsvilkår og betalingsinformasjon

Informasjon om betalingsmetoder er tilgjengelig på selgers nettbutikk og ordreskjema.

Når varen sendes i postoppkrav skal varen hentes hos posten innen siste meddelelse fra posten. Ellers anses bestillingen som avbestilt.

5. Levering

Selger leverer varer som er på lager med en behandlingstid på ca 1-3 dager. Derfra tilkommer normal leveringstid. Selgeren informerer kjøper hvis varens behandlingstid er lengre enn 7 dager. Varslede leveringstider er korrekte. Selgeren kan ikke nødvendigvis levere alle varer innen estimert tid, og leveringstidene avhenger av tilgjengeligheten av varene. Selgeren opprettholder seg retten til å begrense salget av varer i eksepsjonelt store partier.

6. Returrett

Kunden kan når som helst annulere sin bestilling, også når bestillingen allerede er behandlet. Hvis kunden ikke ønsker å hente sin bestilling hos posten så anbefaler vi at kjøper gir beskjed til selger eller lokalt postkontor. Selger har rett til å kreve fraktkostnader av kunden.

I henhold til sjette kapittel i forbrukerbeskyttelsesloven har varene 14-dagers retur og erstatning rett fra pakken er hentet på postkontoret (inkludert helger og helligdager).

Varenes returrett gjelder kun for ubrukte og engangsprodukter. I returperioden har kunden rett til å bli kjent med og teste produktet på samme måte som man gjør kjøp av varen i butikken. Kunden kan også åpne pakken for å undersøke og teste produktet uten å miste retten til å returnere. Produktet kan imidlertid ikke tas i bruk. I tilfelle produktet er pakket i en lukket eller tilsvarende lukket pakke, skal pakken være uåpnet og forseglingen intakt.

Returretten gjelder ikke hygieneprodukter eller varer som levereres som spesialbestillinger til Kunden.

Retur som skjer per post i henhold til punkt 7, 8 og 9 i disse netthandelsvilkår er kostnadsfritt ved innenriksleveranse till Kunder. Selger erstatter ikke andre leveringsmetoder uten avtale. Om ikke annet er avtalt så betaler Kunden selv for fraktkostnadene for utenriksretur.

Som kjøp – eller avhentingstidspunkt anses den dagen da pakken er innløst fra posten eller alternativt kvitterings datoen. Det er Kundens ansvar å bevise dato på kvittering, dagen da pakken ble innløst.

Kunden bør ved returnering av varer alltid sende:

a) i (godt pakket) originalpakning uten unødvendige markeringer.
b) med vedheftet kvittering av ordrebekreftelsen.
c) med vedheftet garanti- og returblankett (finnes på Selgers nettsider).
d) senest 14 dager fra varens hentedato.
e) informasjon med Kundens kontoopplysninger.

Selger returnerer den betalte summen senest innen tretti (30) dager fra dagen Selger har mottatt returnert vare.

7. Garanti

Med mindre annet er spesifisert på produktsiden, er garantiperioden for varen 1 år. Noen av varene har en produktspesifikk garanti. Dersom selgeren tilbyr produktet en garanti, regnes garantiperioden fra datoen for bestillingsbekreftelsen og gjelder for garantiperioden som er oppgitt. Garantibytte eller reparasjon forlenger ikke varens opprinnelige garantitid.

En forutsetning for at garantien skal påberopes, er at produktet eller deler har blitt brukt i henhold til produsentens anbefalinger og instruksjoner. Selgeren kan frigjøres fra garantiansvar dersom selgeren kan bevise at feilen skyldes en ulykke, feil bruk av varene eller annen grunn fra Kunden. Hvis, for eksempel, man oppdager senere fra produsenten eller servicefirmaet at produktet har blitt ødelagt på grunn av Kundens uaktsomhet, har selgeren rett til å be Kunden betale for kostnadene som skyldes reparasjonen.

Innen du monterer reservedeler ber vi deg om å alltid kontrollere at varen du har mottatt er korrekt og passer som beskrevet i produktinformasjonen. Vi tar derfor ikke ansvar for skader som oppstår ved montering av feilaktige eller feil leverte varer. Eventuell erstatning for feilaktige eller feil leverte varer er begrenset til varens innkjøpspris.

I henhold til forbrukerbeskyttelsesloven skal Kunden innen rimelig tid informere om feil, beregnet fra det tidspunkt Kunden oppdaget eller burde ha merket feilen.

Varene skal alltid leveres til garantireperasjon:

a) i (godt pakket) originalpakke,
b) med vedheftet kvittering på garantibekreftelsen,
c) med vedheftet utfylt garantireturblankett (finnes på selgerens nettsider) og
d) til garantiservicen sendes kun varer det er feil med (ingen andre varer eller varedeler som det ikke er feil med).

Selgeren kan på Kundens bekostning sende tilbake slike varer til Kunden som sendes uten grunn til garantiservicen (se instruksjonene over).

Selgeren utfører garantiservice for produktet innen rimelig tid, og som er angitt i forbrukerbeskyttelsesloven.

Kunden skal alltid ved garanti retur kontakte Selgeren, såfremst ikke noe annet er avtalt mellom Selger og Kunden.

8. Selgerens rettigheter i situasjoner med feil

Potensiell garanti eller annet av Selgerens forbindelse begrenser ikke Kundens lovbestemte rettigheter om å klage ved feil på produktet.

Hvis det oppstår en feil med produktet, har Selger primært rett til å reparere feilen, dersom dette kan gjøre innen rimelig tid, og kunden ikke forårsaker betydelig ulempe eller materialkostnader på grunn av reparasjonen. Hvis dette ikke er mulig, kan kunden kreve en tilsvarende prisreduksjon eller et feilfritt produkt.

Hvis feilen oppstår innen seks (6) måneder fra varens overgivelse må man anta at feilen allerede var på produktet ved overgivelse. Denne antagelsen gjelder ikke hvis Selger kan bevise at feilen har skjedd etter at Kunden har mottatt produktet.

Kunden bør kontakte Selgeren ved feil innen rimelig tid når man merker feil ved produktet. Ved forbrukerkjøp kan imidlertid et varsel om feil alltid gjøres innen to (2) måneder fra det tidspunktet kjøper merker feilen. Kjøper skal handle slik at ingen unødvendig skade oppstår. Et feilaktig produkt skal alltid sendes godt pakket til reparasjon eller bytte med kvittering av ordrebekreftelsen vedheftet.

Selgeren er ikke ansvarlig for indirekte skader forårsaket av feil i produktet eller forsinkelse i leveransen.

Informasjonen på marinepartsnorge.no er kun tenkt som informasjon og er uten garantier av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til indirekte garantier om egnethet, egnethet for generelle samt spesifikke formål og mål.

9. Ansvarsbegrensninger i visse situasjoner

Selgerens ansvar for dårlig tilgjengeligheten av varene er alltid begrenset til kjøp og retur av eventuell betaling som har skjedd.
Selgeren er ikke ansvarlig for informasjon som finnes på produsentens nettside. Selgers ansvar begrenser seg alltid til direkte skader.

10. Kunderegister

Selgeren kan opprettholde ett Kunderegister over sine Kunder. Kunderegistret er konfidensielt og Selgeren forbinder seg til å ikke overføre Kundeopplysninger videre til andre enn de parter som nevnes i registerbeskrivelsen.

11. Endringer i netthandelsvilkårene

Disse netthandelsvilkår kan endres uten forvarsel ved en ensidig beslutning av Selger. Avtalevilkårene er mellom Selger og Kunden i i den form den var ved bestillingen av produktet. Ved nye bestillinger så gjelder alltid Selgerens nye avtalevilkår, og som finnes på Selgerens nettside.

Hvis Kunden har spørsmål angående bestilling, tolkningen eller anvendelse av vilkårene, bes Kunden å ta kontakt med Selgerens Kundeservice (opplysninger på Selgers nettside).

12. Gjeldende lov samt løsning av tvister

Under disse vilkår er Norsk lov anvendt. Hvis uoverensstemmelser ikke kan løses ved forhandling mellom partene, kan forbrukerrådet bringe saken til en beslutning i forliksrådet.

13. Force majeure

Under force majeure følges Marinepartsnorge forpliktelser opp. Hvis force majeure perioden er lengre enn 2 måneder, har du og Marinepartnorge rett til å si opp avtalen uten plikt til å betale erstatning i slike tilfeller.
Med force majeure vises det til bland annet streiker, naturkatastrofer, transportforstyrrelser, import/exportforbud, uansett om dette forekommer hos Marinepartsnorge eller hos Marinepartsnorge sine leverandører.


Firmaopplysninger:

Sweden Marineparts AB (Marineparts Norge)
Org-nummer: 556806-2375 (Norsk MVA 918 680 675)
Hemort: Stockholm

Telefon: 21937269
www.marinepartsnorge.no